Obchodní podmínky

DecoDealTrade s.r.o.

ICO: 04537394

DIC: CZ04537394

zapsan pod spisovou znackou C 249126 vedenou u Mestskeho soudu v Praze.

Sidlo: Husitska 107/3, Zizkov, 13000 Praha 3.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu www.mozaik.cz:

Společnost DecoDealTrade s.r.o. (dále jen „prodávající“) je provozovatelem internetového obchodu www. mozaik.cz (dále jen „E-shop“), jehož předmětem je zejména prodej obkladových materiálů, event. mozaiek. Veškeré smluvní vztahy, které vyplývají z obchodů uzavřených skrze E-shop, se řídí právním řádem České republiky. V případě, že je smluvní stranou kupní smlouvy spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“). V případě, že smluvní stranou není spotřebitel, řídí se práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito obchodními podmínkami ustanoveními ObčZ.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající / Podnikatel – je podnikatel, který spotřebiteli, popřípadě jiným kupujícím prodává výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / Spotřebitel – osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující / Podnikatel – osoba, která na straně kupující či odběratelské jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Uzavření kupní smlouvy – návrh dodání zboží prezentovaného na stránkách E-shopu je návrhem na uzavření smlouvy s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit. Objednávka ze strany kupujícího představuje přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. Objednávka ze strany kupujícího obsahující jakékoli, i nepodstatné, dodatky, odchylky od podmínek návrhu, výhrady, omezení či jiné změny je novým návrhem na uzavření smlouvy. Prodávající elektronicky potvrdí kupujícímu obdržení závazné objednávky. Samotná kupní smlouva je uzavřena v okamžiku odeslání závazné objednávky prodávajícímu. Práva a povinnosti prodávajícího z uzavřené kupní smlouvy vznikají prokazatelným doručením závazné objednávky prodávajícímu. Pokud bude objednávka novým návrhem na uzavření kupní smlouvy, je kupní smlouva uzavřena okamžikem přijetí nového návrhu kupujícího prodávajícím.

Objednávka

 • Objednávku je možné učinit on-line košíkem, emailem nebo telefonicky, nebo ústně na provozovně. Jakákoliv forma je závazná.
 • Objednáním zboží kupující akceptuje nákupní řád.
 • Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky.
 • Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím.
 • Objednané zboží se stává majetkem kupujícího až po úplném zaplacení ceny a převzetí zboží.

Práva a povinnosti prodávajícího

 • Povinnosti prodávajícího vyplývají z obecně závazných předpisů, vůči spotřebiteli zejména ze ZOS a ObčZ, vůči jiným subjektům ze zvláštních předpisů, zejména z ObčZ.
 • Prodávající má povinnost sdělit veškeré údaje o zboží, daních i poplatcích nebo dalších nákladech.
 • Prodávající kupujícímu odevzdá zboží, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnická práva k produktů v souladu se smlouvou.
 • Prodavač má právo odstoupit od smlouvy o koupi, jestliže kupujicí není schopen splnit jakýkoliv z bodů uvedených ve smlouvě.
 • Všechny fotografie v E-shopu jsou prezentovány s maximální přesností. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů zboží bez předchozího upozornění.
 • Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
 • Prodávající upozorní kupujícího při ujednávání kupní smlouvy na vady věci, o nichž ví.

Platební podmínky a dodání zboží jsou uvedeny v sekci E-shopu Platba a doprava. Sekce E-shopu „Platba a doprava“ tvoří součást těchto VOP.

Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést prodávajícímu nutné osobní údaje potřebné k úspěšnému plnění objednávky.
 • Kupující se zavazuje uhradit a převzít zboží.
 • Na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci současně s nabytím vlastnického práva. NabudeIi kupující vlastnické právo před odevzdáním věci, má prodávající až do odevzdání věci práva a povinnosti schovatele. Při uzavření smlouvy s odkládací podmínkou přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího nejdříve dnem splnění podmínky.
 • Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o závadách. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady zboží, která vznikla při jeho přepravě. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškození zásilky při dodání. Vnější nepoškození zásilky při dodání je předpokladem nepoškození věci při přepravě. Do přepravního dokladu může kupující uvést své výhrady k dodané zásilce.
 • Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-Ii se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-Ii ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-Ii vadu lstivě.
 • Má-Ii kupující převzít věc od třetí osoby, přechází na něho nebezpečí škody okamžikem, kdy mohl s věcí nakládat, ne však dříve než v době určené jako čas plnění.

Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy uzavřené za pomoci prostředků komunikace na dálku

V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 ObčZ má kupující – spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

V tomto případě musí kupující:

 1. tuto skutečnost oznámit manažerovi, který vyřizoval objednávku, a také nás kontaktovat písemně prostřednictvím e-mailu, nebo využít speciální formulář odstoupení od smlouvy;
 2. na své náklady pojistit a zaslat zboží zpět na adresu prodejce (Chodovská 164, 141 00 Praha 4-Záběhlice, CZ.) do 14 dnů od zaslání oznámení na náš e-mail, s výběrem dopravce musí souhlasit obě strany;
 3. odelslané zboží musí být v originálním balení, nepoškozené, nepoužité, balení musí být kompletní tzn.:  včetně všech originálních dokladů, potvrzení o koupi a dodatečné zboží, které kupujicí dostal ke koupi jako dárek (pokud bylo součástí balení např.: montážní lepidlo atd.).

Při splnění výše uvedených podmínek a po obdržení zboží a jeho následné kontrole našim pracovníkem, Vám garantujeme vrácení plné ceny zboží včetně poštovních nákladů do 14 dnů od obdržení zboží. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Jestliže spotřebitel zvolil při koupi jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Pokud se vyskytnou jekékoliv rozpory s bodem c), které by ovlivnili další prodej a cenu zboží (například pokud bylo zakoupené zboží, nebo zboží darované k zakoupenému zboží , částečně, nebo úplně použité), může prodejce s ohledem na tyto skutečnosti stanovit novou cenu vráceného zboží, nebo nevyhovět požadavkům kupujícího týkajícím se vrácení zboží. V tomto případě je nutné, aby prodejce dokázal vzniklé škody na zboží.

Vyjímky: I přesto, že kupující splní všechny uvedené náležitosti, nemusí být odstoupení od smlouvy a vrácení zboží přípustné.

Situace, kdy si kupující objedná vyhotovení zboží s individuálním designem, barvou, nebo rozměrem, které se liší od standardní nabídky, která je umístěná na internetových stránkách výrobce. Toto se také vztahuje na celou kategorii (R), jelikož se všechny pozice z dané kategorie vyrábějí individuálně pro každého spotřebitele.

Více informací, jakož i práv a povinností, se nachází v sekci E-shopu Objednávka na míru.

Jakost při převzetí

Při předání zboží kupujícímu, zodpovídá prodejce za to, že je zboží nepoškozené, bude použito k účelům stanoveným výrobcem, odpová stanovené kvalitě, charakteristikám a vlastnostem, které jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu.

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 60 měsíční záruční době.

Vyskytne-li se vada v prvních 6 měsících od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Prodejce nenese odpovědnost za poškození, které vzniklo náslekdem neprofesionální montáže, přirozeným opotřebováním, nebo jednáním, které bylo v rozporu s instrukcemi ohledně montáže a údržby zboží.

Dodatečné informace jsou umístěné v záložce Záruční podmínky, na stránkách e-shopu.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

V průběhu záruční lhůty má kupující právo oznámit o vzniklém defektu výrobku, v nezávislosti na tom, zda je výrobek použit, či nikoliv.

Pro rychlé vyřízení reklamačního požadavku je nutné zaslat zprávu prodejci prostřednictvím e-mailu, zpráva může být psaná volnou formou. Zpráva musí popisovat vzniklé defekty s uvedeným počtem výrobku (v kusech/metrech čtverečních) zasaženými těmito defekty. Také je nutné ke zprávě přiložit kopii dokladu o koupi (např.: kopie účtenky), doporučujeme ještě přiložit foto s zachycením defektu.

Jestliže je kupující zároveň i spotřebitel, je musí prodejce rozhodnout o reklamaci do tří pracovních dnů. Pokud je to nutné, musí kupující v zájmu rychlejšího průběhu reklamace, umožnit zástupci prodejce přístup k poškozenému zboží za účelem posouzení jeho stavu. Vyřízení reklamace (včetně odstranění defektů) musí proběhnout bez zbytečného odkladu do 30 dnů, a to v případě že není třeba znaleckého posudku.

Informace týkající se nutnosti znaleckého posudku bude kupujícímu oznámená v průběhu třech pracovních dnů, dále se obě strany dohodnou u prodloužení doby potřebné na vyřízení reklamace. V případě uznání reklamace znaleckým posudkem, má kupující právo na náhradu pořizovací ceny všech vadných kusů.

Dodatečné podmínky jsou uvedené v oddílech Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy uzavřené za pomoci prostředků komunikace na dálku, Jakost při převzetí a Záruční podmínky.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů (dále OÚ) zákazníků a jejich zpracování dle stávající legislativy Zákona na ochranu osobních údajů (zákon 101/2001Sb.), Občanského zákoníku (zákon 89/2012 Sb.) se nově mění podle nařízení Evropské unie o Ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation = GDPR) č. 2016/679 ze dne 25. 5. 2016 se začátkem účinnosti od 25. 5. 2018.

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů za účelem plnění předmětu smlouvy.  Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní informace kupujícího slouží v rámci smlouvy, výhradně pro splnění povinností prodejce vůči spotřebiteli. Údaje kupujících nepředáváme třetím stranám, vyjimá stran, kteří se mohou přímo účastnit daného obchodu, například dodavatelé platebních služeb, dopravci (kteří Vám dovezou zboží) atd.. Také nikdy nerušíme své klienty různými zprávami, ani jim nevoláme, nereklamujeme své výrobky.

Více o Zpracování osobních údajů.

Záruční podmínky

Práva a povinnosti kupujícího spojené s plněním záručních popvinností prodejce nabytých pomocí e-komerce, jsou regulovány záručními podmínkami, které jsou dostupné na stránkách e-shopu v oddíle Záruční podmínky.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva vymezují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, upravují vztahy mezi nimi a jsou pro obě strany závazné.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Fotografie zboží použité na našich stránkách podléhají autorským právům (autorskému zákonu)a je zakázáno fotografie jakkoli šířit dále. Jakékoliv použití fotografií zboží bude mít za následek řešení tohoto prohřešku soudní cestou.

Doprava zboží po České Republike je zcela zdarma!

Dáme také montážní lepidlo jako dárek.